Mer sivil-militært samarbeid

Den nye langtidsplanen styrker forsvarssektoren økonomisk, noe som er nødvendig for å oppnå målet «Kampkraft og bærekraft». Samtidig må Forsvaret finne mer effektive måter å løse sine oppdrag på. En av løsningene er mer samarbeid med sivile aktører.

​Arbeidet med langtidsplanen viste at Forsvaret har mangler på flere områder. Noen områder har Forsvaret alt jobbet med i lengre tid, mens annet arbeid er nybrotts. Utviklingen av Forsvaret gjøres kontinuerlig, for å få mer forsvar ut av de ressursene vi disponerer. Derfor må Forsvaret også vurdere å innhente støtte utenfor egen organisasjon for å sikre at utviklingen skjer i ønsket form og retning.

Kontinuerlig utvikling er nødvendig for å ha et relevant forsvar, forklarer Gustavson.- Det viktige for Forsvaret nå er å få det vi har til å virke etter hensikten. Det innebærer først og fremst å hente inn etterslepet på vedlikehold, og fylle beredskapslagrene for å styrke reaksjonsevnen og utholdenheten, poengterer generalløytnant Erik Gustavson.

(Bilde: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret/Forsvarets mediearkiv)

Effektiviseringskrav

Sjefen for Forsvarsstaben trekker frem flere områder der tiltak skal iverksettes for å øke beredskapen og samtidig innfri effektiviseringskravene Forsvaret er pålagt. På kort sikt gjelder dette blant annet tiltak innen IKT, logistikk, renholdstjenester, HR, og utdanningssystemet.

- Forsvarets behov for støtte og bruk av ressurser fra det sivile samfunn er uttalt gjentatte ganger. I den nye langtidsplanen legges eksempelvis det å inngå beredskapsavtaler med sivile aktører som rettesnor for videreutvikling av logistikkvirksomheten i alle forsvarsgrenene, sier Gustavson.

Flere sivil-militære løsninger

I 2015 inngikk Forsvaret en viktig beredskapsavtale med Wilnor (se linker til egne saker til høyre), og i disse dager vurderes muligheter for å finne sivil-militære løsninger innen vedlikehold – igjen, for å øke beredskapen.

- Forsvaret ønsker et tett samarbeid med det sivile næringslivet på områder der det er hensiktsmessig. Ved å inngå beredskapsavtaler innen vedlikehold kan Forsvaret få tilgang på ressurser, kompetanse og infrastruktur vi ellers ikke ville hatt, forklarer generalløytnanten.

En gevinst kan være at Forsvaret vil kunne frigjøre kapasitet på egne verksteder dersom sivile aktører kan støtte med vedlikehold på enkelte typer materiell. Slik kan Forsvaret bedre utnytte egne ressurser til å vedlikeholde og reparere det materiellet som krever Forsvarets egen kompetanse.

- I alle vurderinger som gjøres er det helt vesentlig for Forsvaret at løsningene er effektive, helhetlige og at våre krav til beredskap ivaretas. I den grad dette berører Forsvarets personell er det viktig at våre ansatte behandles i henhold til gjeldende lover, avtaler og regelverk, understreker Gustavson.

Grunnlaget for alle tiltak Forsvaret iverksetter er at alt skal bidra til at Forsvaret har riktig kompetanse og nødvendige ressurser for å ivareta oppgaver i både væpnet konflikt, krise og fred.

- Forsvaret er i endring, som det jo også skal være. Utviklingen skjer på mange områder samtidig, og vil vare i lang tid fremover. Dette er krevende for personellet og det er krevende for organisasjonen, men utviklingen er nødvendig for å ha et relevant forsvar, avslutter Gustavson.


Siste innlegg